Wczoraj w godzinach nocnych nastąpił atak hakerski na stronę Białego Domu, gdzie umieszczane są petycje obywatelskie (po zebraniu 100 tysięcy podpisów w ciągu miesiąca sprawa trafia do rządu Stanów Zjednoczonych). 13 kwietnia partia Ruch 11 Listopada rozpoczęła zbieranie podpisów pod petycją następującej treści:

Szanowny Panie Prezydencie,

My, Wolni Polacy, zwracamy się do Pana Prezydenta jako do przywódcy Wolnego Świata z gorącą prośbą, by w obliczu bezradności naszego państwa zainicjował Pan międzynarodowe śledztwo w sprawie katastrofy nad Smoleńskiem w Rosji, w której zginął prezydent RP Lech Kaczyński oraz 95 przedstawicieli Polski, którzy lecieli, by uczcić pamięć tysięcy oficerów Wojska Polskiego bestialsko zamordowanych przez Rosjan w Katyniu w 1940 roku.

Ruch 11 Listopada
Jedyna antykomunistyczna i biblijna partia w historii Polski

Marian Kowalski, prezes
pastor Paweł Chojecki, wiceprezes
mecenas Andrzej Turczyn, wiceprezes

Link do Petycji: https://petitions.whitehouse.gov/petition/petition-donald-trump-calling-international-investigation-smolensk-plane-crash-april-10th-2010

W ciągu 10 dni zebrano ponad 40 000 podpisów, akcja nabierała coraz większego tempa. Uzyskanie 100 000 podpisów było więc kwestią kilku dni. Jednakże w nocy z 23 na 24 kwietnia najpierw liczba podpisów zaczęła zmieniać się do tyłu i do przodu, następnie pojawił się komunikat graficzny (zielony pasek), że potrzebne głosy zostały zebrane, choć licznik wskazywał dopiero ok. 40 800 głosów, a potem nasza #PetycjaSmoleńskaDoTrumpa zniknęła. Dziś rano nadal jest niedostępna (błąd 404) oraz nie ma jej w spisie petycji na stronie Białego Domu.

Pełny tekst Petycji: http://ruch11listopada.pl/aktualnosci/a-letter-to-president-donald-trump/

Ruch 11 Listopada

 

A hacker attack on the White House website!

Yesterday in the night hours there was a hacker attack on the White House website, where civic petitions are placed (after collecting 100,000 signatures within a month, the case goes to the US government). On 13 April, a Polish political party November 11 Movement launched the collection of signatures under the following petition:

Dear Mr. President,

 We, the Free Poles, come to the President of the Free World with a fervent request that, in the face of our state’s helplessness, you initiate an international investigation into the disaster over Smolensk, Russia, in which the President of the Republic of Poland Lech Kaczyński and 95 representatives of Poland died. They were on their flight to honor the memory of thousands of officers of the Polish Army, brutally murdered by the Russians in Katyn in 1940.

November 11 Movement
The only anti-communist and biblical party in the history of Poland

Marian Kowalski, chairman
pastor Paweł Chojecki, vice chairman
attorney Andrzej Turczyn, vice chairman

Link to the petition: https://petitions.whitehouse.gov/petition/petition-donald-trump-calling-international-investigation-smolensk-plane-crash-april-10th-2010

Over 10,000 signatures were collected in just over 10 days and the action was gaining momentum. Obtaining 100,000 signatures was, therefore, a matter of a few days. However, on the night of 23/24 April, the number of signatures first began to change back and forth. Then, a graphic message appeared (green bar) and said that the necessary signatures had been already collected, although the counter showed only about 40,800 signatures. Then, our #PetycjaSmoleńskaDoTrumpa disappeared. This morning it is still unavailable (shows error 404) and it is not on the list of petitions on the White House website.

The full text of the petition: http://ruch11listopada.pl/aktualnosci/a-letter-to-president-donald-trump/

November 11 Movement