Polska i Finlandia stały się pierwszymi ofiarami II wojny światowej. We wrześniu 1939 roku równocześnie zaatakowały Polskę zarówno hitlerowskie Niemcy, jak i stalinowska Rosja. W listopadzie 1939 roku Rosjanie zaatakowali Finlandię.

Skutki II wojny światowej nigdy nie zostały sprawiedliwie rozliczone w stosunku do naszych narodów. Polska po okupacji niemieckiej znalazła się od 1944 roku pod okupacją rosyjską i nigdy nie uzyskała reparacji za straty wojenne ani od Rosji, ani od Niemiec. Finlandia została z kolei zmuszona do wypłacenia dużych reparacji wojennych w stosunku do rosyjskiego agresora i płaciła je do 1952 roku.

Dzisiaj Wolni Polacy upominają się o dziejową sprawiedliwość po II wojnie światowej i zwracają się do Prezydenta Donalda Trumpa z prośbą o pomoc w uzyskaniu reparacji wojennych od Niemiec i Rosji. Prosimy naród fiński o pomoc w naszej sprawie i podpisywanie petycji:

https://petitions.whitehouse.gov/petition/petition-president-donald-trump-assisting-poland-obtaining-war-reparations-germany-and-russia

Gdy w przyszłości Wasz naród będzie  upominał się o sprawiedliwość dla Finlandii, deklarujemy swoją pomoc.
Ruch 11 Listopada

 

Poland and Finland were the first victims of World War II. In September 1939, both Hitler’s Germany and Stalinist Russia attacked Poland at the same time. In November 1939, the Russians attacked Finland.

The effects of World War II have never been fairly accounted for in relation to our nations. After the German occupation, Poland was in 1944 under Russian occupation and was never compensated for war losses – neither from Russia nor from Germany. Finland, in turn, was forced to pay large war reparations of the aggressor – Russia – and had been paying it until 1952.

Today, Free Poles claim historical justice after World War II and ask President Donald Trump to help Poland obtain war reparations from Germany and Russia. We ask the Finnish people for help in our case and sign the petition:

https://petitions.whitehouse.gov/petition/petition-president-donald-trump-assisting-poland-obtaining-war-reparations-germany-and-russia

When in the future your nation will ask for justice for Finland, we promise our help.

November 11 Movement